Privacyverklaring

Hoe wij omgaan met je privacy

De René van den Berg Academy respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan die daarvoor nodig zijn.
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het verrichten van de aangeboden diensten
• Om contact met je te kunnen opnemen
• Het versturen van nieuwsberichten en uitnodigingen
De nieuwsberichten worden alleen verzonden als je je via de website hiervoor aangemeld heeft.Je krijgt na aanmelding vervolgens nog een e-mail waarin je deze aanmelding dient te bevestigen. Afmelden kun je eenvoudig zelf via de hyperlink onderaan de nieuwsberichten.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:
• Het hosten van onze website.
• De financiële administratie.
Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij je daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dat betekent dat we jouw gegevens in ieder geval bewaren zolang dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is. Na de voltooiing van de opdracht bewaren wij het betreffende dossier gedurende 7 jaar. Na deze 7 jaar worden de gegevens vernietigd, tenzij er intussen nieuwe vragen gerezen zijn.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen, zoals:
• Wij leggen geheimhouding op aan onze medewerkers en verwerkers.
• Wij werken met wachtwoorden.
• Wij pseudonimiseren en encrypten persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• Wij maken gebruik van actuele (antivirus)software.
• Wij stellen alleen persoonsgegevens aan een verwerker ter beschikking voor verwerking nadat wij ons er van vergewist hebben dat de verwerker passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen.

Rechten omtrent uw gegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van je verwerken heb je de volgende rechten:
• Recht op inzage
• Recht op rectificatie
• Recht op wissing (vergetelheid)
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
• Recht van bezwaar
• Recht op intrekking toestemming
• Recht om een klacht in te dienen

Klik hier voor meer informatie over jouw rechten. 

Meer op social media: